Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces

Miło na poinformować Społeczność Szkolną, a w szczególności uczniów obecnych klas I-ich technikum hotelarstwa, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum informatycznego, że projekt umożliwiający realizację czterotygodniowych praktyk zagranicznych w Rimini we Włoszech: ?Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces? nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023791 został zakwalifikowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pt. ?Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego?. Praktyki zawodowe odbędą się w roku szkolnym 2017/2018. Informacje dotyczące rekrutacji podane w najbliższym czasie.
Przewidywane terminy praktyk:
Technikum hotelarstwa: wrzesień 2017 (obecna klasa I H, IJ)
Technikum żywienia i usług gastronomicznych: październik 2017 (obecna klasa I G)
Technikum informatyczne: kwiecień 2018 (obecna klasa I i)
Technikum usług fryzjerskich: maj 2018 (obecna klasa I F)

WSZYSTKIM CHĘTNYM ŻYCZYMY POWODZENIA PODCZAS REKRUTACJI !!!
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
PROJEKT nr: 2016-1-PL01-KA102-023791- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces realizowany w roku szkolnym 2017/ 2018 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Erasmus + / Akcja 1.
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasy III H, III J, III G, III F oraz III I roku szkolnego 2017/2018.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
– napisanie testu z języka angielskiego,
– średnią ocen śródrocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego dla klas H , J, G w roku szkolnym 2016/2017 oraz średnią końcowo rocznych roku szkolnego 2016/2017 dla klas F i I.
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
6. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
7. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
8. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
9. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
10. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.
11. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi dyrektor szkoły p. Stanisław Dzwonnik, koordynator projektu p. Urszula Martyka-Wiecha oraz wychowawca oddziału poszczególnych kierunków kształcenia (kl. II h, II j, II g, II i oraz II f).
Procedura odwoławcza
1. W przypadku zakwestionowania przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego nie zakwalifikowania do udziału w stażu zagranicznym, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych , uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy zakwalifikowania do projektu.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Uczeń lub jego rodzic/ opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.

Zakończył się projekt Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój!

Zakończył się projekt Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój!
Uczestnikami projektu byli uczniowie Technikum nr 6 przy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, trzech kierunków kształcenia: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich. Zrealizowali oni czterotygodniową praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych oraz zakładach fryzjerskich w miejscowości Rimini we Włoszech. Na staż wyjechało łącznie 40 -stu uczniów klas trzecich (20 z technikum hotelarskiego, 10 z technikum żywienia i usług gastronomicznych, a także 10 z technikum usług fryzjerskich). Głównymi celami projektu było: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego. Podczas realizacji projektu szkoła wykorzystała także elementy systemu transferu osiągnięć w kształceniu oraz indywidualnego dokumentowania osiągnięć praktykantów, które umożliwiło przejrzyste ocenienie zdobytych, w trakcie praktyk, umiejętności , wskazanie wartości dodanej w zakresie przyrostu wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz zachęcenie praktykanta do ciągłego podnoszenia umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu. Ujednolicenie dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów odbywających praktyki zagraniczne oraz indywidualną certyfikację zdobytych umiejętności a także oceny przebiegu stażu. Dzięki zagranicznemu stażowi uczestnik poznał procedury i standardy obowiązujące na zachodnioeuropejskim rynku pracy, udoskonalił swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego, zwiększył swoją motywację do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego, poznał wymagania i upodobania konsumentów oraz turystów rejonu zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej (hotelarstwo, gastronomia), aktualne trendy w stylistyce (fryzjerstwo) oraz kulturę i obyczaje Włoch. Zdobyte umiejętności oraz zrealizowane szkolenia zostały potwierdzone licznymi certyfikatami!
Projekt był w 100% finansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej

Miło na poinformować Społeczność Szkolną, a w szczególności uczniów obecnych klas II-ich technikum hotelarstwa, usług fryzjerskich oraz żywienia i usług gastronomicznych, że projekt umożliwiający realizację czterotygodniowych praktyk zagranicznych w Rimini we Włoszech: ?Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej.? został zakwalifikowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pt. ?Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego?. Praktyki zawodowe odbędą się w roku szkolnym 2016/2017. Informacje dotyczące rekrutacji oraz terminów stażów zostaną podane w najbliższym czasie.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się w styczniu 2016 roku.
Poniżej przedstawiamy regulamin rekrutacji, życząc jednocześnie Wszystkim Zainteresowanym POWODZENIA ? !
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

PROJEKT nr: 2015-1-PL01-KA102-014520 – Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej realizowany w roku szkolnym 2016/ 2017 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasy II H, IIJ, IIU , II k oraz II F roku szkolnego 2015/2016.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz wychowawca poszczególnej klasy.
4. Rekrutacja obejmuje:
– napisanie testu z języka angielskiego,
– średnią ocen śródrocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego otrzymaną w roku szkolnym 2015/2016 .
5. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
6.Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11..Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi dyrektor szkoły p. Stanisław Dzwonnik, koordynator projektu p. Urszula Martyka-Wiecha oraz wychowawca oddziału poszczególnych kierunków kształcenia (kl. II h, II j, II u, II k oraz II f).
Procedura odwoławcza
1. W przypadku zakwestionowania przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego nie zakwalifikowania do udziału w stażu zagranicznym, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych , uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy zakwalifikowania do projektu.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Uczeń lub jego rodzic/ opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.

Zgadzam się
Skip to content