Elementy systemu ECVET w projektach mobilności realizowanych przez ZSTIO im. S. Żeromskiego w Częstochowie

Elementy systemu ECVET w projektach mobilności realizowanych przez ZSTIO im. S. Żeromskiego w Częstochowie

Z Europejskim Systemem Transferu w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) w kontekście mobilności zagranicznych miałam możliwość zapoznać się bliżej w Bonn, w maju 2013 roku, podczas spotkania w Agencji Narodowej przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego (BIBB). Niezwykle interesujące warsztaty, wymiana doświadczeń koordynatorów projektów niemal z całej Europy stała się tłem i jednocześnie doskonałym uzupełnieniem do testowania nowego narzędzia internetowego Ecvet-toolkit, dostępnego obecnie poprzez stronę internetowa www.ecvet-toolkit.eu. Jakość narzędzia oceniam bardzo wysoko, ze względu na jego wieloaspektowość i swoistą uniwersalność. To nie tylko doskonałe źródło informacji dotyczącej idei Ecvet ale również e- przewodnik dla wszystkich zaangażowanych w mobilność zagraniczną: praktykantów, studentów, pracodawców oraz kadry nauczycielskiej. Warto podkreślić, iż narzędzie to jest efektem wielomiesięcznej pracy, rozważań oraz modernizacji dokonywanych przez praktyków – koordynatorów mobilności zagranicznych z całej Europy, którzy w przygotowanie toolkit’u włożyli swoje doświadczenia, oczekiwania i realne potrzeby. Przejrzysta budowa strony oparta na krokach: przed – w trakcie – po mobilności, zawarte w tych elementach „check-listy”, w sposób przejrzysty i bardzo pomocny pozwalają koordynatorowi projektu kontrolować przygotowania, przebieg, a także fazę ewaluacyjną i walidacyjną stażu w ramach programów mobilności. I to właśnie „check- listy” stały się dla mnie dodatkowym, łatwo dostępnym, sposobem kontroli jakości koordynowanych staży zagranicznych oraz, co najważniejsze, praktycznym narzędziem wykorzystywanym na co dzień w pracy.
Urszula Martyka-Wiecha
6 marca 2014 roku odbyła się w naszej szkole konferencja promująca ideę ECVET.

Konferencja: Indywidualne dokumentowanie osiągnięć w kształceniu praktycznym

Konferencja: Indywidualne dokumentowanie osiągnięć w kształceniu praktycznym – Europejski System Transferu osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), „Erasmus” nowa formuła projektów mobilności.

Miejsce: Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie
Al. Niepodległości 16/18
Termin: 6 marca 2014 (czwartek)
Prelegenci:
1. Wojciech Stęchły – ekspert ECVET
2. Marzena Zabiegała – wojewódzki koordynator projektów Leonardo da Vinci (Kuratorium Oświaty w Katowicach)
3. Agnieszka Ratoń – Korbela- nauczyciel zawodu, doradca metodyczny
4. Urszula Martyka-Wiecha- nauczyciel języka niemieckiego, koordynator projektów mobilności.

10.00 – 10.15 powitanie Stanisław Dzwonnik – dyrektor ZSTiO
10.15 – 10.45 Krajowe ramy kwalifikacji Agnieszka Ratoń – Korbela – nauczyciel zawodu/ doradca metodyczny
11.15 – 12.15 Ecvet/ Toolkit Wojciech Stęchły – ekspert Ecvet
12.15 -12.45 Praktyczne wykorzystanie idei Ecvet w mobilności zagranicznej Urszula Martyka-Wiecha – nauczyciel, koordynator projektów Leonardo da Vinci
12.45- 13.45 Erasmus+ Marzena Zabiegała – Kuratorium w Katowicach

Zakończył się VII projekt w ramach programu Leonardo da Vinci

Zakończył się VII projekt w ramach programu Leonardo da Vinci

„Europraktyki – wkładem w rozwój europejskiego transferu
osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum”.
Projekt umożliwił odbycie praktyk zawodowych 50 uczniom naszej szkoły wszystkich kierunków, które oferuje placówka.
Uczniowie podaczas pobytu w słonecznej miejscowości włoskiej Rimini uczestniczyli w intensywnym kursie języka włoskigeo na
poziomie A1 oraz wycieczkach do San Marino i Wenecji. Miesięczne praktyki woacowały w zebrane doswiadczenie
zawodowe, językowe oraz kulturoznawcze.
Zachęcamy do obejrzenia przygotowanych przez uczestników prezentacji o zrealizowanych praktykach!

Startuje nowy, VIII już projekt, ?Włoski staż ? doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem
mobilności i szans uczniów technikum na krajowym , jak i europejskim rynku pracy? .
Nabór beneficjentów zakończy się 27 czerwca 2014.
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37855: ?Włoski staż ? doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym , jak i europejskim rynku pracy? realizowany w roku szkolnym 2014/ 2015 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci (IVT).
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasy III H, III U, III J i III F oraz III K roku szkolnego 2014/2015.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
– napisanie testu z języka angielskiego,
– średnią ocen końcowo rocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego.
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Zalecane jest, by 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowili uczniowie z terenów wiejskich.
6. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.

Terminy stażów:

technikum hotelarstwa oraz technikum budownictwa – 06.09.2014 – 04.10.2014
technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych oraz usług fryzjerskich – 11.10.2014 – 08.11.2014

Zgadzam się
Skip to content