Rozpoczął się V projekt realizowany przez naszą szkołę w ramach programu Leonardo da Vinci.

Rozpoczął się V projekt realizowany przez naszą szkołę w ramach programu Leonardo da Vinci.

Projekt: „Staż we Włoszech – podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej” potrwa do 5 stycznia 2012 roku i obejmie 50 uczniów naszej placówki. 20 uczniów technikum hotelarskiego, 20 uczniów technikum usług gastronomicznych oraz 10 uczniów technikum fryzjerskiego. Odbędą oni czterotygodniową praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych oraz zakładach fryzjerskich w miejscowości Rimini we Włoszech. Zasadniczymi szkoły, jako organizacji wysyłającej są: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego, części praktycznej. Beneficjent pozna procedury i standardy obowiązujące na zachodnioeuropejskim rynku pracy, udoskonali swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego, zwiększy swoją motywację do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego, pozna wymagania i upodobania konsumentów oraz turystów rejonu zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej (hotelarstwo, gastronomia), aktualne trendy w stylistyce (fryzjerstwo), kulturę i obyczaje Włoch oraz uwrażliwi się na różnice międzykulturowe. Ponadto zwiększy swoje umiejętności adaptacji w nowym, obcym językowo i kulturowo środowisku, rozwinie umiejętność pracy w grupie, a także podwyższy umiejętności planowania dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego.
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
nr 2010-1-PL1-LEO01-10383: „Staż we Włoszech – podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej.” realizowany w roku szkolnym 2010/ 2011 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci.
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klas III H, III U i III T roku szkolnego 2010/2011 oraz klas III H i III U roku szkolnego 2011/2010.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
– napisanie testu z języka angielskiego,
– średnią ocen końcoworocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych ( dla uczniów klas III H, III U) i średnią ocen śródrocznych z klasy III (uczniowie klasy IIIT).
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
6. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
7. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
8. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
9. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
10. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.
Sporządziła: Urszula Martyka-Wiecha
Koordynator projektu

Dobiegł końca drugi projekt …

Dobiegł końca drugi projekt …

Dobiegł końca drugi projekt pt.”EUROPEJSKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W BRANŻY HOTELARSKIEJ, GASTRONOMII I BUDOWNICTWIE” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci. Dzięki niemu cztery dziesięcioosobowe grupy uczniów technikum hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych oraz budownictwa mogły odbyć praktyki w nadmorskiej miejscowości Timmendorfer Strand w północnych Niemczech. Zapraszamy do przeczytania opracowanych przez beneficjentów przewodników.
…….

Dobiegł końca trzeci projekt …

Dobiegł końca trzeci projekt …

W projekcie brały udział dwie 15-osobowe grupy beneficjentów – uczniów trzecich i drugiej klasy technikum usług gastronomicznych oraz technikum ochrony środowiska. Podczas czterotygodniowego pobyty w Rimini uczniowie doskonalili swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe pracując w dwu-, trzy-, lub cztero-osobowych grupach pod opieką wykwalifikowanego pracownika, instruktora czuwającego nad przebiegiem praktyki oraz pomagającego w trudnościach wynikających bezpośrednio lub pośrednio z procesu kształcenia. Zadania powierzane uczestnikom stażu były odpowiednio dopasowane do ich wieku, umiejętności oraz płci. Uczniowie wykonywali zadania od najłatwiejszych po coraz trudniejsze, zmieniając co tydzień stanowisko bądź miejsce pracy co pozwoliło na zoptymalizowanie zakresu nowopoznanych umiejętności.

Zgadzam się
Skip to content