Zakończył się V projekt w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Zakończył się V projekt w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Uczestnikami projektu byli uczniowie klas trzecich czteroletniego technikum hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych oraz fryzjerstwa. W ramach projektu beneficjenci odbyli czterotygodniową praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych oraz zakładach fryzjerskich w miejscowości Rimini we Włoszech. Na staże wyjechało łącznie 50 – ciu uczniów klas trzecich (20 z technikum hotelarskiego, 20 z technikum organizacji usług gastronomicznych oraz 10 z technikum fryzjerstwa). Zasadniczymi celami promotora (szkoły) było: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego, części praktycznej. Inne cele to: poznanie przez beneficjenta procedur i standardów obowiązujących na zachodnioeuropejskim rynku pracy, udoskonaleniu swoich umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego zawodowego, zwiększenie motywacji do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego, poznanie wymagań i upodobań konsumentów oraz turystów rejonu zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej (hotelarstwo, gastronomia), aktualne trendy w stylistyce (fryzjerstwo), kulturę i obyczaje Włoch oraz uwrażliwienie na różnice międzykulturowe. Ponadto uczniowie wzmocnili swoje umiejętności adaptacji w nowym, obcym językowo i kulturowo środowisku, rozwinęli umiejętność pracy w grupie, a także podwyższyli umiejętności planowania dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego. Można wskazać również na efekty niematerialne uzyskane przez beneficjentów, tj.: zdobycie doświadczenia będącego wartością dodaną w stosunku do uczniów odbywających praktyki w kraju, wzmocnienie wiary we własne możliwości, wzrost samooceny, trening umiejętności komunikacji interpersonalnej i samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
W ramach stażu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do Wenecji i San Marino oraz intensywnym kursie języka włoskiego na poziomie A1.
Uczniowie otrzymali certyfikaty od organizacji przyjmującej i pracodawcy oraz dokument Europass Mobilność poświadczany przez wszystkie ze stron oraz Krajowe Centrum Europass, potwierdzające odbycie praktyk w ramach programu Leonardo da Vinci. Beneficjenci otrzymali również zaświadczenie od organizacji wysyłającej (szkoły).
Materialnym rezultatem projektu jest prezentacja multimedialna stworzona przez beneficjentów.

Zakończył się VI Projekt w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zakończył się VI Projekt w ramach programu Leonardo Da Vinci

Projekt Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko- gastronomicznej oraz fryzjerskiej” umożliwił odbycie stażu zagranicznego 30 uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych udzielonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji uczniowie technikum hotelarskiego, organizacji usług gastronomicznych oraz usług fryzjerskich trenowali swoje umiejętności praktyczne w północnej części Włoch, w miejscowości Rimini. Ponadto uczniowie ukończyli intensywny kurs języka włoskiego na poziomie A1 oraz uczestniczyli w wycieczkach kulturoznawczych do San Marino i Wenecji.
Wszyscy beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności w tym między innymi dokument Europass Mobilność poświadczone przez Krajowe Centrum Europass. Jesteśmy pewni, że dzięki temu doświadczeniu uczniowie naszej szkoły staną się atrakcyjniejsi zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku pracy.

Skip to content