Rozpoczął się VII projekt w ramach programu Leonardo da Vinci!

Rozpoczął się VII projekt w ramach programu Leonardo da Vinci!

Dzięki projektowi: „Europraktyki ” wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum? uczniowie technikum budownictwa, hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych oraz usług fryzjerskich odbędą czterotygodniowe praktyki u włoskich pracodawców w miejscowości Rimini. W sumie 50 uczniów. Ponadto odbędą oni tygodniowy, intensywny kurs języka włoskiego na poziomie A1 oraz kurs BHP. W ramach programu kulturowego będą uczestniczyć w wycieczkach do San Marino oraz Wenecji.
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU nr 2012-1-PL1-LEO01-27093: ?Europraktyki ? wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum? realizowany w roku szkolnym 2013/ 2014 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci (IVT).
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasa III K roku szkolnego 2012/2013 oraz klasy III H, III U i III F oraz III K roku szkolnego 2013/2014.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
– napisanie testu z języka angielskiego,
– średnią ocen końcowo rocznych z klasy II lub śródrocznych z klasy III z przedmiotów zawodowych
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Zalecane jest, by 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowili uczniowie z terenów wiejskich.
6. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu

Praktyki zagraniczne w Rimini we Włoszech!

Praktyki zagraniczne w Rimini we Włoszech!

Kochani uczniowie Technikum nr 6!
Już niebawem rozpoczniemy rekrutację beneficjentów do siódmego projektu w ramach programu Leonardo da Vinci: ?Europraktyki – wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum?, umożliwiający odbycie miesięcznej praktyki zawodowej uczniom trzecich klas technikum hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych, usług fryzjerskich oraz budownictwa. Przypominam, ze projekt jest całkowicie finansowany ze środków europejskich. Beneficjenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z odbyciem stażu zagranicznego, jak i podróżą, zakwaterowaniem, ubezpieczeniem, czy wyżywieniem. W ramach programu kulturowego odbędą się wycieczki do Wenecji i San Marino. Praktykanci odbędą również intensywny kurs języka włoskiego na poziomie A1. Wszystkie działania w ramach projektu będą certyfikowane.
Terminy praktyk:
Technikum budownictwa 01.- 29.06.2013 (obecna IIIK)
Technikum hotelarstwa 07.09.?05.10.2013 ( obecna IIH)
Technikum organizacji usług gastronomicznych 12.10.? 09.11.2013 (obecna IIU)
Technikum usług fryzjerskich 15.03.? 12.04.2014 (obecna IIF)
Technikum budownictwa 26.04.- 24.05.2014 (obecna IIK)

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
nr 2012-1-PL1-LEO01-27093: ?Europraktyki ? wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum? realizowany w roku szkolnym 2013/ 2014 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci (IVT).
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasa III K roku szkolnego 2012/2013 oraz klasy III H, III U i III F oraz III K roku szkolnego 2013/2014.

2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.

3. Rekrutacja obejmuje:

– napisanie testu z języka angielskiego,
– średnią ocen końcowo rocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Zalecane jest, by 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowili uczniowie z terenów wiejskich.
6. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.

Sporządziła: Urszula Martyka-Wiecha
Koordynator projektu


Rozpoczął się VI projekt : ?Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko- gastronomicznej oraz fryzjerskiej?.
Już po raz szósty Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci.
30 uczniów trzeciej klasy technikum roku szkolnego 2012/2013. Uczniowie technikum hotelarskiego, organizacji usług gastronomicznych oraz fryzjerstwa odbędą miesięczną praktykę w miejscowości Rimini we Włoszech, wzbogacając swoją wiedzę praktyczną oraz teoretyczną o standardy zachodnioeuropejskie, odbywając kurs języka włoskiego na poziomie A1 oraz uczestnicząc w wycieczkach do San Marino oraz Wenecji.
Główne cele projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności uczniów na krajowym, a także europejskim rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego, części praktycznej. Zwiększenie motywacji do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego na poziomie A1.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klas III H, III U i III F roku szkolnego 2012/2013.
4. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
5. Rekrutacja obejmuje:
– napisanie testu z języka angielskiego,
– średnią ocen końcowo rocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych (klasy: III H i III U)
– średnią ocen śródrocznych z klasy III z przedmiotów zawodowych (dotyczy klasy IIIF)
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie muszą stanowić uczniowie ze słabymi wynikami z przedmiotów zawodowych.
5. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
6. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
7. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
8. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
9. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
10. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.
Sporządziła: Urszula Martyka-Wiecha
Koordynator projektu

Praktyki na zachodnioeuropejskim rynku pracy

Praktyki na zachodnioeuropejskim rynku pracy

Strona ta poświęcona jest projektom realizowanym w ramach programu
Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. Program Leonardo da Vinci jest programem utworzonym przez Komisję Europejską w roku 1994. Polska przystąpiła do niego cztery lata później. Celem programu jest wdrażanie wspólnotowej polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ustawicznego, poprawianie jakości systemów kształcenie, a także dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.

Skip to content