Rozpoczął się VII projekt w ramach programu Leonardo da Vinci!

Rozpoczął się VII projekt w ramach programu Leonardo da Vinci!

Dzięki projektowi: „Europraktyki ” wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum? uczniowie technikum budownictwa, hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych oraz usług fryzjerskich odbędą czterotygodniowe praktyki u włoskich pracodawców w miejscowości Rimini. W sumie 50 uczniów. Ponadto odbędą oni tygodniowy, intensywny kurs języka włoskiego na poziomie A1 oraz kurs BHP. W ramach programu kulturowego będą uczestniczyć w wycieczkach do San Marino oraz Wenecji.
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU nr 2012-1-PL1-LEO01-27093: ?Europraktyki ? wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum? realizowany w roku szkolnym 2013/ 2014 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci (IVT).
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasa III K roku szkolnego 2012/2013 oraz klasy III H, III U i III F oraz III K roku szkolnego 2013/2014.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
– napisanie testu z języka angielskiego,
– średnią ocen końcowo rocznych z klasy II lub śródrocznych z klasy III z przedmiotów zawodowych
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Zalecane jest, by 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowili uczniowie z terenów wiejskich.
6. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu

Zgadzam się
Skip to content