Zakończył się VII projekt w ramach programu Leonardo da Vinci

Zakończył się VII projekt w ramach programu Leonardo da Vinci

„Europraktyki – wkładem w rozwój europejskiego transferu
osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum”.
Projekt umożliwił odbycie praktyk zawodowych 50 uczniom naszej szkoły wszystkich kierunków, które oferuje placówka.
Uczniowie podaczas pobytu w słonecznej miejscowości włoskiej Rimini uczestniczyli w intensywnym kursie języka włoskigeo na
poziomie A1 oraz wycieczkach do San Marino i Wenecji. Miesięczne praktyki woacowały w zebrane doswiadczenie
zawodowe, językowe oraz kulturoznawcze.
Zachęcamy do obejrzenia przygotowanych przez uczestników prezentacji o zrealizowanych praktykach!

Startuje nowy, VIII już projekt, ?Włoski staż ? doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem
mobilności i szans uczniów technikum na krajowym , jak i europejskim rynku pracy? .
Nabór beneficjentów zakończy się 27 czerwca 2014.
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37855: ?Włoski staż ? doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym , jak i europejskim rynku pracy? realizowany w roku szkolnym 2014/ 2015 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Leonardo da Vinci (IVT).
1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasy III H, III U, III J i III F oraz III K roku szkolnego 2014/2015.
2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
3. Rekrutacja obejmuje:
– napisanie testu z języka angielskiego,
– średnią ocen końcowo rocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego.
4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
5. Zalecane jest, by 50 % uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowili uczniowie z terenów wiejskich.
6. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
7. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o trudnej sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
8. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
9. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
10. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
11. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.

Terminy stażów:

technikum hotelarstwa oraz technikum budownictwa – 06.09.2014 – 04.10.2014
technikum żywienia i organizacji usług gastronomicznych oraz usług fryzjerskich – 11.10.2014 – 08.11.2014

Skip to content